PhD TA Topics by Faculty

PhD topics offered for the TA category students is listed here under various faculty. A list of project categorised by research areas is also available.
Jhumpa Adhikari
Rajdip Bandyopadhyaya
Jayesh Bellare
Sharad Bhartiya
Swati Bhattacharya
Mani Bhushan
Abhijit Chatterjee
Ratul Dasgupta
Partha Sarathi Goswami
Ravindra D Gudi
Venkat Gundabala
Sameer Jadhav
Sujit S Jogwar
Vinay A Juvekar
Devang V Khakhar
Guruswamy Kumaraswamy
Sanjay M Mahajani
Abhijit Majumder
Ateeque Malani
Anurag Mehra
Sarika Mehra
Arun S Moharir
Kannan M Moudgalya
Hemant Nanavati
Santosh Noronha
Sachin C Patwardhan
Jason R. Picardo
Sandip Roy
Supreet Saini
Jyoti Seth
Hariharan S Shankar
Yogendra Shastri
P Sunthar
Akkihebbal K Suresh
Rochish Madhukar Thaokar
Mahesh S Tirumkudulu
Mukta Tripathy
Chandra Venkataraman
K. V Venkatesh
Madhu Vinjamur
Ganesh A Viswanathan
Pramod P Wangikar