M.Tech Seminar Topic by Faculty

M.Tech Seminar topics offered are listed here under various faculty. A list of project categorised by research areas is also available.
Jhumpa Adhikari
Rajdip Bandyopadhyaya
Jayesh Bellare
Sharad Bhartiya
Mani Bhushan
Ravindra D Gudi
Santosh K Gupta
Sameer Jadhav
Vinay A Juvekar
Sanjay M Mahajani
Sarika Mehra
Arun S Moharir
Kannan M Moudgalya
Santosh Noronha
V G Rao
Sandip Roy
Hariharan S Shankar
Akkihebbal K Suresh
Rochish Madhukar Thaokar
Mahesh S Tirumkudulu
Chandra Venkataraman
K. V Venkatesh
Madhu Vinjamur
Pramod P Wangikar